O strategiji

Ljubljana je mesto z visoko kakovostjo življenja, prijetna za prebivalce in privlačna za obiskovalce. To je ena izmed prednosti Ljubljane, ki jo lahko digitalni razvoj še dodatno okrepi. S Strategijo digitalnega razvoja Mestne občine Ljubljana bomo proces digitalizacije usmerili tako, da bo v prvi vrsti koristil meščankam in meščanom.

Digitalni prehod je eden izmed pomembnejših ciljev Evropske unije, ki bo državam članicam pri tem pomagala in jih podpirala. Podobno razvojni potencial digitalizacije v svojih dokumentih prepoznava tudi Republika Slovenija, ki preko različnih vzvodov podpira tudi digitalni razvoj slovenskih mest in skupnosti. Namen Strategije digitalnega razvoja Mestne občine Ljubljana je strateško pristopiti k digitalnemu razvoju tako, da bo digitalizacija po meri meščank in meščanov, da bo reševala resnične izzive mesta, in da bodo digitalne rešitve dostopne vsem. Digitalni razvoj bo pripomogel k večji ogljični nevtralnosti mesta in tudi k njegovemu ekonomskemu napredku.

Strategija se nanaša na obdobje do leta 2027. Pričakujemo, da se bo v tem času tehnologija hitro razvijala, s čimer se bo tudi strategija razvijala ter prilagajala potrebam meščank in meščanov ter možnostim digitalizacije.

Vizija digitalne Ljubljane

Vizija digitalnega razvoja Mestne občine Ljubljana poudarja, da bo Ljubljana za vsakdanje življenje prijetno in zeleno mesto.  Razvoj po meri človeka bo s sodobnimi digitalnimi rešitvami reševal stvarne izzive ljudi, nadgrajeval obstoječe mestne storitve in pomagal upravljavcem mesta pri hitrejšem odzivanju na tveganja. Bistveni del mestnega življenja se bo še vedno dogajal v realnem okolju na trgih, ulicah in v soseskah. Digitalni razvoj Ljubljane ne bo prehitel ljudi in pozabil na digitalno manj vešče prebivalce. Meščankam in meščanom bomo zagotavljali varnost in uporabo podatkov v njihovo korist. Hkrati bodo podatki o mestu na voljo kot odprti podatki podjetjem, raziskovalnim in razvojnim ustanovam.

Digitalne rešitve bomo združili na urbani digitalni platformi, ki bo predstavljala vozlišče procesov in podatkov, ter tako poenostavila upravljanje mesta, meščankam in meščanom pa opravljanje mestnih storitev.

Digitalna neenakost
Foto: Nik Rovan

Učinkovito uvajanje digitalnih rešitev

Proces digitalizacije bo vpet v upravljanje mesta na ravni izvajanja področnih strategij. Navzven bo proces digitalizacije usmerjen na sodelovanje z našimi meščankami in meščani, navznoter pa na delovanje mestne uprave. S preudarnim uvajanjem digitalnih rešitev bomo v MOL pospešili izvajanje različnih mestnih razvojnih strategij s prednostnim poudarkom na dveh področjih, ki so ju meščanke in meščani opredelili kot najpomembnejši: to sta področji mobilnosti in zdravja.

Nastanek strategije

Proces oblikovanja strategije je trajal 18 mesecev. V proces so bili vključeni:

  • mestna uprava: predstavniki oddelkov in služb ter predstavniki javnih zavodov in podjetij;
  • meščanke in meščani;
  • strokovna javnost: predstavniki iz gospodarstva, raziskovalno-razvojnih ustanov in fakultet, nevladnih organizacij, pristojnega ministrstva MJU in različnih združenj (SRIP PMiS, eDiH, ZMOS …);
  • politični odločevalci, mestni svetniki.

Vključevanje mestne uprave

Proces digitalizacije ni predmet enega oddelka ali službe, temveč zajema vse oddelke in službe mestne uprave in lahko izboljša njihovo učinkovitost izvajanja področnih strategij, programov oziroma politik. Hkrati dela različnih oddelkov in služb mestne uprave nihče ne pozna bolje kot njihovi zaposleni. Zato so v procesu priprave te strategije oddelki in službe mestne uprave odgovorili na dve anketi in bili vključeni v serijo intervjujev. Strateške in specifične cilje te strategije so preverili vodje oddelkov oziroma služb, nato še zaposleni v mestni upravi. Potrebe s področja digitalizacije izbranih oddelkov in služb, izražene v intervjujih, so bile vključene v to strategijo. 

Vzporedno smo v sodelovanju s strokovno javnostjo ter meščankami in meščani oblikovali načela in vrednote strategije, strateške in specifične cilje ter ukrepe in kazalnike. Tudi te smo v mestni upravi preverili z anketami in intervjuji med vodji in zaposlenimi. 

Vključevanje meščank in meščanov

Proces digitalizacije ima vpliv tudi na vsakdanje življenje meščank in meščanov. Ker mesto predstavljajo ljudje, ki v njem živijo in delajo, je njihov pogled na proces digitalizacije za oblikovanje strategije zelo pomemben. Zato smo najprej z anketo preverili, katera področja se meščankam in meščanom zdijo najpomembnejša, kateri so njihovi strahovi, skrbi in potrebe glede digitalizacije, kakšen bi moral biti proces digitalizacije in podobno. Anketo s 30 vprašanji smo izvajali v marcu in aprilu 2022, za reševanje je bila odprta šest tednov, ustrezno pa jo je izpolnilo 315 meščank in meščanov. Na podlagi rezultatov ankete smo oblikovali načela in vrednote ter strateške cilje in ukrepe strategije.

Vključevanje strokovne javnosti

V oblikovanje strategije smo povabili tudi strokovnjake z različnih, z digitalizacijo povezanih področij. Predstavnice in predstavniki akademskega in poslovnega področja, državne uprave, nevladnega sektorja in različnih združenj so bili vključeni v nabor za oblikovanje fokusnih skupin. Fokusne skupine so v petih srečanjih sooblikovale načela in vrednote strategije ter strateške cilje, ukrepe in kazalnike. Štiri fokusne skupine smo zaradi epidemije organizirali spletno, peto fokusno skupino pa kot delavnico v Mestni hiši.

Preveritev osnutka strategije

Preveritev s svetniki Mestnega sveta MOL

V aprilu 2023 smo na šestih srečanjih prestavili osnutek strategije predstavnikom svetniških skupin iz Mestnega sveta MOL. Izražene pobude in predloge smo vključili v strategijo.

Preveritev osnutka strategije z javnostmi

V zaključni fazi priprave te strategije je bil v marcu 2023 organiziran še spletni javni posvet, v katerem se je javnost lahko opredelila do predstavljenih načel in vrednot ter ciljev in ukrepov te strategije. Spletna stran je imela 3.346 ogledov, aktivno pa je sodelovalo 128 posameznikov (všečkanje, komentiranje, razvrščanje …).

Digitalna podpora izvajanju strategij
Foto: Nea Culpa

V procesu priprave te strategije v sodelovanju z različnimi deležniki se je pokazalo, da mora digitalni razvoj Ljubljane slediti vrednotam in načelom, ki se odražajo tudi v Viziji Ljubljane 2025. Ljubljana mora ostati mesto po meri človeka, zeleno in zdravo mesto, ki spodbuja pravičen ekonomski napredek, meščankam in meščanom pa zagotavlja (digitalno) varnost in deluje transparentno. 

Vrednote in načela Strategije digitalnega razvoja bomo zasledovali pri izvajanju vseh strateških ciljev. Strategija ima pet sklopov vrednot, ki so razdeljene na načela in spremljajoče usmeritve. Usmeritve vrednot in načel dodatno podpirajo doseganje strateških ciljev.

Načela in vrednote

Na človeka osredotočen digitalni razvoj

Meščanke in meščani morajo biti v razvoj digitalnih storitev vključeni in digitalni razvoj mora biti osredotočen na človeka. Ni neobičajno, da se v pametnih mestih vpeljujejo rešitve zaradi napredka tehnologije, ne pa zaradi potreb ljudi.

Dostopnost oziroma nedostopnost digitalnih rešitev pa ni povezana le z njihovim poznavanjem. Obstajajo namreč skupine prebivalcev, ki jih digitalne rešitve obidejo, kar ocenjujemo kot tveganje, ki mu bomo namenili posebno pozornost.

Po meri človeka

Digitalne rešitve bodo preproste za uporabo. Da bi se temu cilju čim bolj približali, bomo meščanke in meščane vključili v razvoj. V prvem koraku bomo v procesu razvoja novih digitalnih rešitev prepoznali ciljne uporabniške skupine, ki bodo sodelovale v razvoju. K preverjanju in vrednotenju oblikovanih rešitev bomo vabili tudi zainteresirane meščanke in meščane.

Preudarno reševanje resničnih težav

Za pametna mesta ni bilo neobičajno, da so digitalne rešitve prihajale iz skupin strokovnjakov za digitalizacijo, ki so o delovanju mest ter potrebah meščank in meščanov vedeli malo. Posledično so mesta uvajala rešitve, ki niso veliko pripomogle k boljšemu življenju. Oblikovanje digitalnih rešitev brez sodelovanja lokalne skupnosti tako lahko privede do navzkrižja med rešitvami in področnimi strategijami mesta.

Boljša dostopnost digitalnih rešitev

Nekatere obstoječe digitalne rešitve so slabo prepoznavne in jih uporabniki posledično redko uporabljajo, zato je treba okrepiti informiranje o tovrstnih rešitvah, ki so meščankam in meščanom že na voljo. V ta namen bomo posamezne digitalne rešitve ustrezno promovirali. Da bi presegli krog izrazito digitalno vključenih prebivalcev, bo del te promocije klasičen oziroma analogen (plakati, zloženke, revija Ljubljana ipd.).

Nihče ni prezrt

Nekatere skupine prebivalcev so manj dovzetne za digitalizacijo oziroma uporabo digitalnih storitev. Razlogi za manjšo dovzetnost so lahko strah pred digitalnimi storitvami, pomanjkanje veščin za digitalno vključevanje ali neustrezna računalniška oprema oziroma internetna povezava. Prvi korak bo identifikacija digitalno izključenih skupin. Tem bomo v procesu digitalizacije omogočili več pozornosti in pomoči. 

Zelena in zdrava digitalna prestolnica

V identiteti Ljubljane je značilnost zelenega mesta močno zasidrana, kar je prepoznano tudi na mednarodni ravni. Ljubljana je bila imenovana za Zeleno prestolnico Evrope 2016 in v letu 2022 sprejeta v pobudo Evropske komisije »100 podnebno nevtralnih in pametnih mest«. Vse od začetka delovanja Evropske mreže Zdravih mest v letu 1989 pa je tudi njena aktivna članica in poudarja pomembnost vključevanja zdravja v vse politike in strategije mesta.

Podnebna nevtralnost

Tudi ta strategija bo podpirala in spodbujala podnebno nevtralnost Ljubljane. Podpora in spodbuda bosta v prvi vrsti namenjeni digitalizaciji izvajanja področnih strategij in programov.

Zdravo mesto

Uvajali bomo digitalno zbiranje, spremljanje in objavljanje kazalcev zdravega bivalnega okolja, na primer kazalcev onesnaženosti zraka, kazalcev onesnaženosti s hrupom, svetlobo ipd.

Pravičen ekonomski napredek

Neenakost je eden od najpomembnejših izzivov, s katerim se spopada sodobna družba. S procesom digitalizacije in razvojem digitalne ekonomije se ta vrzel še lahko poveča. Naša strategija se zavzema za to, da digitalne rešitve Mestne občine Ljubljana ne prispevajo k naraščanju družbene neenakosti. Zavedamo se, da imamo omejena sredstva za spodbujanje pravičnega ekonomskega napredka, in da kot mestna občina nismo ključni člen v tem procesu. Kljub temu pa želimo, da se razvija lokalni digitalni podjetniški ekosistem in da čim več investiranih javnih sredstev ostane v našem lokalnem okolju.

Spodbujanje lokalnega gospodarskega razvoja

V našem nteresu je, da se povečuje število digitalnih delovnih mest v Ljubljani. Zato bomo instrument javnega naročanja v skladu z zakonodajo uporabili tudi za krepitev lokalnega digitalnega sektorja. Tak pristop krepi odpornost mesta na zunanje (ekonomske) izzive ter šoke in krize.

Lastništvo programskih rešitev in uporaba odprtokodnih rešitev

V Mestni občini Ljubljana ne želimo biti odvisni od posameznih ponudnikov strojne ali programske opreme, saj to lahko vpliva na višje cene opreme in rešitev, kakor tudi na večjo ranljivost mesta. Zato si bomo prizadevali za lastništvo programskih rešitev, programske izvirne kode, podatkovnih baz, podatkovnih modelov ipd. Kjer bo to mogoče, bomo uporabljali odprtokodne rešitve.

Digitalna varnost in zasebnost

Naša želja je, da bi bila Ljubljana mesto, ki bi meščanke in meščane varovalo pred digitalnimi zlorabami. Tudi izvedena anketa je pokazala, da več kot 80 odstotkov anketirancev skrbita zloraba osebnih podatkov (86 odstotkov) in zloraba osebnih podatkov v tržne namene (82 odstotkov).

Skrb za digitalno varnost na ravni mestnih storitev

V procesu digitalnega razvoja bomo meščanke in meščane oziroma njihovo digitalno identiteto in osebne podatke ustrezno varovali, kar zadeva tudi neupravičeno trženje. To velja za storitve, ki jih izvajamo, oziroma jih bomo izvajali v MOL in/ali podizvajalci MOL.

Skrb za digitalno zasebnost meščank in meščanov

Za zagotavljanje varnosti bomo izdelali Celovit načrt kibernetske varnosti, ki bo določil tudi letne aktivnosti za zagotavljanje digitalne varnosti meščank in meščanov. Aktivnosti bodo obsegale redno izvajanje načrta kibernetske varnosti, kakor tudi izvajanje izobraževalnih oziroma ozaveščevalnih aktivnosti za zaposlene v veliki družini Mestne občine Ljubljana ter za meščanke in meščane.

Sodobna in transparentna strategija

Področje digitalizacije se izredno hitro razvija. Prav tako se spreminjajo potrebe mesta ter meščank in meščanov. Temu hitremu razvoju bo sledila tudi naša strategija. Objavljena bo digitalno/spletno na interaktivni način, kar bo omogočilo dinamično prilagajanje strategije na resnične potrebe mesta ter meščank in meščanov.

Živa digitalna strategija

V sodelovanju z deležniki digitalnega ekosistema bomo redno preverjali aktualnost te strategije preko fokusnih skupin in z drugimi metodami.