Digitalne kompetence

Prvi specifični cilj digitalne mestne uprave in velike družine MOL se nanaša na imenovanje digitalnih svetovalcev na vsakem oddelku ali v službi MOL. Namen je pospešiti proces digitalizacije znotraj vsakega oddelka oziroma službe, kar najlažje storijo vsebinsko in operativno vključeni zaposleni na oddelku, ki so povezani s Službo za digitalizacijo.

Digitalne kompetence

Ukrepi in kazalniki

V vsakem oddelku ali v službi MOL je imenovan digitalni svetovalec, ki skrbi za spremljanje digitalnega razvoja na strokovnem področju in je zadolžen za stik s Službo za digitalizacijo MOL.

  • V prvem letu po sprejetju strategije je na vsakem oddelku ali v službi imenovan vsaj 1 digitalni svetovalec.

Izvaja se analizo potreb za izobraževana med kadri mestne uprave in velike družine MOL.

  • Vsako leto se pripravi/posodobi analiza potreb.

Zagotavljanje izobraževanj kadrov mestne uprave in velike družine MOL – v sodelovanju s ponudniki izobraževanj na trgu, univerzo oz. fakultetami in raziskovalnimi ustanovami.

  • Vsaj 50 % zaposlenih v veliki družini MOL, ki potrebujejo izobraževanje, se ima možnost udeležiti izobraževanja vsako sodo leto.

Pridobivanje digitalno usposobljenih sodelavcev v mestno upravo.

  • Pri zaposlovanju novih sodelavcev se zahteva tudi digitalna znanja.

Dvig kompetenc za digitalno varnost in ozaveščanje o pomenu digitalne varnosti.

  • Redno izobraževanje o digitalni varnosti in preverjanje kompetentnosti zaposlenih, vsaj vsaki dve leti.

Kot kažejo intervjuji, je potrebno digitalne kompetence zaposlenih v mestni upravi in veliki družini MOL izboljšati ne glede na vlogo digitalnega svetovalca. S podobnimi anketami in/ali intervjuji bomo tudi v prihodnje preverjali potrebe zaposlenih, ki jim bomo nato prilagodili ponudbo izobraževanj. Slednjih mora biti dovolj oziroma toliko, da se jih lahko udeleži vsaj 50 odstotkov tistih, ki navajajo potrebo po izboljšanju digitalnih kompetenc. V izvajanje teh izobraževanj bomo poleg ponudnikov na trgu vključili tudi Univerzo v Ljubljani in ljubljanske raziskovalne ustanove.

Za bolj digitalno mestno upravo moramo povečati delež digitalno usposobljenih sodelavcev, kar pomeni, da moramo v razpise za delovna mesta dodati tudi zahteve oziroma pogoje, ki vključujejo izbrana digitalna znanja in kompetence.

Digitalne kompetence zaposlenih v mestni upravi so pomembne tudi zaradi digitalne varnosti. V MOL si bomo v okviru izvajanja te strategije prizadevali za čim večjo digitalno varnost meščank in meščanov, zato bomo zaposlenim omogočali izobraževanje o digitalni varnosti.